Tosca

Sirloin Medallions

Smoked Paprika, Mashed Yukon Potato, Asparagus